คำปรารภ
ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ฉบับมุทิตาสักการะ
๘๔ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์
 
        วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวันที่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)  
เจริญอายุครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี) ข้าพเจ้าในฐานะศิษย์คนหนึ่งของพระเดชพระคุณใคร่ขอแสดงมุทิตาสักการะ
ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  เรียงร้อยจากอัตประวัติและจริยาวัตร
อันงดงามของพระเดชพระคุณ  รวม ๕ เรื่อง  ๘ เล่ม  จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด  โดยเจ้าภาพที่บริจาค
๒,๕๐๐ บาท  จะได้รับหนังสือ ๑ ชุดเป็นธรรมบรรณาการ  เป็นหนังสือขนาด A5 ปกแข็ง แต่ละเรื่องมีภาพถ่าย
ของพระเดชพระคุณตามอายุในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องมักกะลีผล ข้าพเจ้าได้ภาพตอนพระเดชพระคุณอายุ ๒๔
ปี  ทราบได้จากลายมือพระเดชพระคุณเขียนไว้ที่รูปว่า "พ.ศ. ๒๕๐๕"
 
        ข้าพเจ้าเคยแสดงมุทิตาสักการะด้วยการพิมพ์หนังสือชุดนี้เมื่อปี  ๒๕๕๑  ครั้งพระเดชพระคุณเจริญอายุ
ครบ ๘๐ ปี  ได้ปัจจัยหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๒,๙๔๘.๙๕ บาท   สำหรับครั้ง
นี้ไม่เน้นเรื่องจำนวนเงิน แต่ตั้งใจถวายเป็นอาจริยบูชาเพื่อพระเดชพระคุณจะได้มอบเป็นธรรมทานแก่
ศิษยานุศิษย์และห้องสมุดทัณฑสถานทั่วประเทศ  ดังเจตนารมณ์ที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในปกหลังของหนังสือชุด
นี้
 
อิทํ  ธมฺมสีหปุราจริยสฺส  โหตุ  สุขิโต  โหตุ
อโรโค  โหตุ  ทีฆายุโก  โหตุ  ธมฺมสีหปุราจริยา
 
        ขอกุศลผลบุญนี้ จงสำเร็จแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์  ขอให้พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ จงมีความเกษมสำราญ  ปราศจากโรคาพาธแผ้วพาน  เจริญอายุยิ่งยืนนาน  ชั่วนิรันดรเทอญ
 
ขอกราบแสดงมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
(สุทัสสา  อ่อนค้อม)
๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
 
 
     
          เรื่องที่ ๑ มักกะลีผล เรื่องที่ ๒ นารีผล   เรื่องที่ ๓ สัตว์โลกย่อม
     เป็นไปตามกรรม    
 
 
 
     
             เรื่องที่ ๔ วัฏจักรชีวิต เรื่องที่ ๕ ความหลงในสงสาร  
 
 
 
     
 
 
 
 
Copyright © 2011 www.X10.co.th All Rights Reserved.